Åland

Åland, historia mm

Åland, historia mm

Min resa till Åland och mina cykelturer, Mariehamn, Järsö, Bomarsund, Vargata, Kattby, Sålis mm

”Natur i överflöd”

Att besöka öriket Åland med omkring 6 750 öar, ett 60-tal är bebodda, är nästan som att komma till en annan värld! Här finns i stort sett ingen stress och men överväldigande natur bestående av hav, klippor och mängder med blommor om man kommer på våren.

Jag besökte Åland under en vecka i maj för att cykla på den åländska landsbygden och möttes av en blomsterprakt av sällan skådat slag; miljoner med gullvivor, rikligt med orkidéer, vitsippor, kabbeleka, violer, gulsippor och andra blommor. Höjdpunkten av alla naturupplevelser var dock när jag fick se tre havsörnar, samtidigt, slå fisk utanför Svinö. Alla vackra cykelturer, totalt lite drygt 300 kilometer, på små nästan bilfria landsvägar inte att förglömma. Tyvärr räckte tiden inte till att besöka öar i den yttre skärgården.

Jag gillade Åland och rekommenderar alla naturintresserade ett besök!

Läs om min resa till Åland     åland-resa

Åland historia i korthet

Idag är Åland ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland som har en egen flagga, egna frimärken, egna registreringsskyltar och en egen toppdomän (.ax). Totalt bor det cirka 28 500 personer i Ålands 16 kommuner, varav cirka 11 000 i Mariehamn, Ålands enda stad. Så här har det dock inte alltid varit! Ålands historia är både lång och dramatisk!

Åland, förhistoria

För cirka 10 000 år sedan upphörde den senaste istiden. Isen hade då pressat ner och slipat bergsformationerna. När isen smälte började landet åter sakta höja sig och övärlden växte. Klimatet under denna period var varmt och fuktigt och det växte lövträd och tall, medan granen saknades

Åland bestod endast av några få öar och skär när de första människorna invandrade från öster för omkring 7 000 år sedan, allt övrigt var hav. De tillhörde den kamkeramiska stenålderskulturen med utbredning kring Bottniska viken, Östersjöns sydostkust och österut ända till Uralbergen

1 500 år senare invandrade människor som tillhörde den gropkeramiska kulturkretsen. De kom västerifrån och hade sin utbredning längs Sveriges ost- och västkuster ända till Norge. Därmed möttes två olika kulturer på Åland

Åland historia, stenåldern, cirka 4 000 – 1 500 före Kristus och bronsåldern, cirka 1 500 – 400 före Kristus

Arkeologerna tror att Åland varit kontinuerligt bebott sedan stenåldern. Om de tidigaste invånarna vet man knappt någonting mer än var de bodde och att de försörjde sig som jägare och samlare och även ibland bedrev ett primitivt jordbruk. Redan från slutet av stenåldern, för cirka 4 000 år sedan, finns spår av jordbruk på Åland

Människorna som levde under sten- och bronsåldern livnärde sig på sälfångst, fiske, fågeljakt och växtsamlande. Sälfångsten bedrevs året om men främst under vårvintern. Man tog tillvara köttet, skinnet och tranet. Från sjöfåglarna fick man dun och ägg. Jakten på sjöfågel bedrevs med lockfåglar och skedde på våren och hösten

Den äldre bronsåldern är känd för sina stenrösen som med stor sannolikhet var gravar för överklassen och innehöll ofta dyrbara gravgåvor. Den yngre bronsåldern kännetecknas av brandgravar. Den döde brändes på bål och benresterna lades på berget under ett litet röse, en så kallad kummel

Åland historia, järnåldern, cirka 500 före Kristus till 1 000 efter Kristus

I början av järnåldern minskade bosättningen och koncentrerades till det som idag utgör fasta Åland. De kulturella kontakterna utåt stagnerade

Under yngre järnåldern uppfördes gravhögar på flera platser på Åland. Några av Ålands äldsta gravhögar är Godby högar som omfattar 37 grav- eller ättehögar från denna tid

Åland historia , folkvandringstiden, 400- och 500-talen efter Kristus

Folkvandringstiden var en dramatisk epok i Europas historia. Arkeologiska fynd tyder på en omfattande invandring till Åland, framför allt från Mälarlandskapen. Det var vid denna tid som Sveaväldet, som sedan utvecklades till staten Sverige, successivt började ta form

Åland historia, vikingatiden, 800 – 1 000 efter Kristus

Under vikingatiden bodde en ganska stor befolkning på fasta Åland, däremot var skärgården ännu obebodd. Med all sannolikhet ingick Åland som en ganska självständig del i Sveaväldet, vars viktigaste ting hölls vid nuvarande Gamla Uppsala i Uppland. Väldet torde i öster ha sträckt sig till Skiftet, det vatten som än i dag utgör gräns mellan Åland och resten av Finland. Öster om Skiftet bodde ett annat folk, finnarna

Början av detta årtusende var en förändringens tid. Kristendomen, den nya religionen, expanderade norrut och människorna i Skandinavien lät döpa sig. Dagens statsbildningar började allt tydligare utkristallisera sig, Danmark, Norge och Sverige. Svearna, vars maktcentrum låg i Uppland, bedrev en expansiv politik österut

Under vikingatiden idkade människorna på Åland handel med Birka i Mälaren och med besökande vikingar som var på väg österut. Fynd visar även på handel med Ryssland. På Åland finns flera fornborgar vilka vid behov gett skydd åt befolkningen. Detta, liksom många vapenfynd, tyder på att oroligheter förekommit

Vikingatidens slut innebar också att den gamla nordiska kulten fick ge vika för kristendomen.  Ålands äldsta kyrkor ligger i omedelbar anslutning till stora hedniska gravfält. De första kyrkorna var stavkyrkor av trä som snart ersattes av stenkyrkor. Utefter de gamla handelslederna uppfördes små kapell för sjöfarare

Från vikingatiden finns det över 380 dokumenterade gravfält på Åland som är koncentrerade till huvudöarna. Dessutom finns det sex kända fornborgar

Vad som händer på Åland från 1000-talet till 1200-talet har man ingen riktig uppfattning om. En del forskare tror att landskapet var i det närmaste avfolkat under en stor del av perioden, medan andra avvisar den teorin

Åland historia, medeltiden

Under 1200-talet framträder åter konturerna av det åländska samhället. Kristendomen har antagligen blivit den dominerande religionen och mäktiga stenkyrkor börjar byggas. Kyrkan, men även den svenska centralmakten, ökar sitt inflytande på Åland. Den med all sannolikhet ganska självständiga ställning Åland haft under vikingatiden urholkas allt mer

Åland historia, sammanfattning 1300-talet och framåt

1388 Kastelholms slott omnämns för första gången

1507 I juli intog den danske kaptenen Sören Norby Kastelholms slott

1509

blev Sören Norby häradshövding över Åland och befälhavaren på Kastelholms slott byttes ut mot dansken Lyder van Offense

1521-23

Äger strider mellan svenskar och danskar rum på Åland under Gustav Vasas befrielsekrig

1524 – 1537

Förvaltades Åland av riksrådet Ivar Fleming men togs senare över av staten

1556

införlivades Åland i hertig Johans hertigdöme. Efter några år upplöstes dock detta och ön förlänades till änkedrottning Katarina Stenbock

1600-talets första hälft

Under denna period bildade Åland ett eget ståthållardöme under Hans Johansson till Ålekvarn, Jöran Wulfstorp och Stellan Mörner

1634

Den nya regeringsformen omstrukturerade Finland och Åland fördes samman med Egentliga Finland till ett landshövdingedöme, vilket fanns kvar ända till 1808

1638 – 1910

En regelbunden postgång organiseras mellan Sverige och Finland som går över Åland. Initiativtagare till detta är Drottning Kristina. Posten skulle föras som budkavle från bonde till bonde mellan Stockholm och Åbo och vidare, så småningom gick den ända till Sankt Petersburg. Postvägen över Åland gick från Brändö i öster till Eckerö i väster. Bönderna längs vägen var skyldiga att sköta transporten av posten och att stå till tjänst med häst och kärra för rikt folk. Färden måste gå under alla årstider och i de flesta väder trots att det innebar att liv sattes på spel. Transporterna över Ålands hav mellan Eckerö och Väddö kom att kallas Postrodden och än idag lever traditionen kvar som ett årligt arrangemang

1665 – 1668

Ägde en av de största, och mest kända, häxprocesserna i Finland rum på Åland. Häxprocessen på Åland är också viktig för den svenska historien, då den utspelade sig i dåvarande Sverige som den första stora häxprocessen strax före den stora häxjaktens utbrott 1668 och som pågick till 1676

1700 – 1721

äger den ”Stora ofreden” rum. År 1700 bryter Nordiska kriget ut. Fred stiftas i Nystad år 1721. Ryssarna ockuperar Åland från 1714 till 1718 och största delen av öns befolkning flyr till Sverige

1721 -1723

Återvänder Ålands befolkning till ön

1742 – 1743

Ryska trupper ockuperar än en gång Åland under ”Lilla ofreden”

1808-1809

Under finska kriget drabbades Åland av ännu en rysk ockupation

1808

I juni gick den svenska skärgårdsflottan ut för att skydda Åland men landstigningen misslyckade

1809

Vid freden i Fredrikshamn tvingas Sverige avträda östra Norrland, Finland och Åland, som därmed blir en del av Storfurstendömet Finland

1846

Genom en resolution fick de åländska bönderna rätt att importera stål och bygga egna fartyg vilket blev grunden till Åland som sjöfartsnation

1832

Ryssarna börjar bygga Bomarsunds fästning som blir Ålands största byggprojekt genom tiderna

1854

I  augusti intogs Bomarsunds fästning av engelska och franska flottstyrkor under Krimkriget. Efter erövringen erbjöds Sverige att ta över fästningen men av fruktan för den ryska reaktionen valde man att avstå. Istället beslöt fransmännen och engelsmännen att spränga fästningen, som blev totalförstörd. Vid Parisfreden skapades Ålandsservitutet vilket innebar att Ryssland inte fick befästa Åland i framtiden

1856

Åland demilitariseras vid fredsförhandlingarna i Paris efter Krimkriget. Näringsfrihet infördes med bland annat en stark utveckling av bondeseglationen

1861

Grundas staden Mariehamn. Den svenska arkitekten Georg Theodor Chiewitz fick i uppdrag att utarbeta en stadsplan som fastställdes av den ryske kejsaren och storfursten av Finland Alexander II. Tsarens fru Maria Alexandrovna gav sitt namn åt den nya staden

1891

grundades Tidningen Åland av Julius Sundblom

1895

Ålands folkhögskola börjar sin verksamhet i Jomala

1898

Flyttar Ålands folkhögskola sin verksamhet till Finström

1906

Den 1 januari bildades Ålands socialdemokrater ur en arbetarförening i Mariehamn och blir därmed det första av Ålands politiska partier

1914 – 1918

Första världskriget innebar stora förändringar för det åländska samhället. Efter krigets utbrott gav England och Frankrike Ryssland tillstånd att bryta mot Ålandsservitutet och Åland blev en del av den befästningslinje som skulle skydda Sankt Petersburg. De första trupperna anlände på långfredagen 1915 och bestod av 300 kustartillerister och Mariehamns Västerhamn blev en bas för ryska och brittiska ubåtar

1916
utökades den ryska militära närvaron på Åland, ryska artilleribatterier och två större flyghamnar anlades

1917

I samband med den ryska revolutionen framförde ålänningarna den 20 augusti en önskan om att återförenas med Sverige för första gången offentligt under ett möte på folkhögskolan i Finström. . En deputation bestående av Julius Sundblom, Carl Björkman, Johannes Eriksson och Gösta Lindeman valdes för att framställa mötets hemliga budskap till de den svenska kungen och regeringen.
Den 6 december förklarar sig Finland självständigt

1918

Den 27 januari kommer den åländska delegationen till Sverige med en namninsamling undertecknad av 7 097 ålänningar till stöd för kravet på återförening. Sverige hade den 4 januari erkänt Finlands självständighet och i svaret till deputationen den 2 februari förklarade den svenska kungen att en lösning på frågan skulle nås i samförstånd med Finland

Efter uppgifter om ryska övergrepp mot civilbefolkningen på Åland, och en begäran från åländsk lokalbefolkning, beslutade den svenska regeringen att skicka Ålandsexpeditionen till Åland. Den 13 februari anlände HMS Thor, HMS Sverige och HMS Oscar II till Eckerö

Svenskarna medlade mellan de stridande ryska parterna och den 21 februari slöts i Mariehamn ett fredsfördrag mellan Revolutionära verkställande kommittén för ryska garnisonen på Åland och Sydvästra Finlands Skyddskår. Enligt avtalet skulle Åland utrymmas av både de ryska och de finska trupperna. Nystadskåren avväpnades och lämnade Åland den 24 februari för vidare transport till norra Finland

Den 25 februari förstärktes den svenska militära närvaron då en bataljon om tre kompanier Göta livgarde förstärkt med ett kulsprutekompani ur Vaxholms Kustartillerikår landsteg i Eckerö. De svenska trupperna besköts av ryska batterier och utrymningen av de ryska soldaterna gick långsamt

Efter att den vita ryska regeringen anhållit om hjälp från Tyskland anlände den 5 mars slagskeppen SMS Westfalen och SMS Rheinland till Åland. Ombord hade de två bataljoner ur den tyska Östersjödivisionen. Efter förhandlingar med svenskarna landsteg de två tyska bataljonerna på Åland den 7 mars. Uppgiften att avhysa de ryska soldaterna, som förutom ryssar även bestod av polacker, ukrainare, ester och letter, övertogs av de tyska trupperna och den 15 mars var Åland utrymt

Även de svenska trupperna började då lämna Åland och de sista svenska soldaterna lämnade Åland i mitten av maj

De tyska soldaterna ersattes i början av september av reguljära finska soldater som fanns kvar på Åland tills slutet av januari 1922

Den 13 juni beslutade Finlands senat avskilja Åland från Åbo och Björneborgs län och därmed skapades Ålands län. Hjalmar von Bondsdorff blev Ålands förste landshövding

Den 30 december enades Sverige, Finland och Tyskland om att förstöra befästningsanläggningar från den ryska tiden

Under andra halvåret reser en åländsk delegation runt i Europa för att väcka internationell opinion för Ålands anslutning till Sverige

1919

I januari reser en tremannadeputation bestående av Erikson, Sundblom och Johan Jansson till fredsförhandlingarna i Versailles för att framställa ålänningarnas sak. Vid hemkomsten till Åland i mars publicerar delegaterna ett manifest som förespråkar förening med Sverige

Den 11 juni avvisar den finländska senaten Sveriges begäran om folkomröstning

Den 19 juni svarar Sveriges regering, med hänvisning till den nationella självbestämmanderätten, att ålänningarna själva måste tillåtas välja. Den svenska ståndpunkten blir att frågan ska avgöras i samband med fredskonferensen i Versailles

Under året anordnades dock på Åland en folkomröstning, där 9 735 av Ålands 10 196 röstberättigade män och kvinnor uttalat sig för återförening med Sverige

1921

Avgörs Ålandsfrågan i Nationernas Förbunds råd och Finland tillerkänns suveränitet över Åland och dess öar

Den 20 oktober ersattes 1856 års konvention av en internationell överenskommelse om Ålands neutralitet, som undertecknades av Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Italien. I konventionen lovade Finland att inte befästa öarna eller uppföra militära anläggningar och en demilitariserad zon upprättades som i krigstid skulle vara neutral och som skydd mineras av Finland. Vid en konflikt skulle Nationernas förbunds råd besluta om åtgärder och meddela förbundets medlemmar. Sovjetunionen protesterade mot överenskommelsen, och betonade i att landet inte erkände konventionens bestämmelser

1922

Den 6 april trädde Ålandskonventionen i kraft och Sveriges statsminister Hjalmar Branting protesterade men förklarade att Sverige inte skulle agera militärt i frågan

Den 9 juni sammanträdde Ålands landsting till sitt första plenum. Julius Sundblom blev Ålands landstings talman, Johannes Eriksson blev vice talman och Carl Björkman blev Ålands första Lantråd

1948

Åland blir egen valkrets i riksdagsvalet. Ålands riksdagsledamot övervakar att riksmyndigheterna uppfyller sin del av självstyrelseuppgörelsen och tillvaratar Ålands intressen

1952

Donerade ättlingarna till Gustaf Erikson segelfartyget Pommern till Mariehamns stad

1957

Öppnades Pommern för allmänheten som museum. Hon är det enda återstående fartyget i världen av sin typ som ännu flyter och är bevarat i sitt ursprungsskick

1953

Åland får egen flagga

1954

Erkänns Ålands flagga och Ålands flaggas dag firas för första gången

1959

Inleddes en ny era i den åländska sjöfarten då den moderna färjetrafiken mellan Mariehamn och Sverige inleddes

1960

Startade Eckerölinjen färjelinjen Eckerö–Grisslehamn och mellan 1960 och 1966 kördes snabbtrafik mellan Mariehamn och Stockholm med bärplansbåten H/S Sirena

1966

Bildade tre rederier tillsammans Viking Line

1970

Blev Åland medlem av det Nordiska Rådet

1971

Grundades rederiet Birka Line

1984

Utkom de första åländska frimärkena ut

1988

Tillsattes Ålands landskapsstyrelse för första gången enligt parlamentariska principer

1992

Grundades Ålands fredsinstitut

1993

Reviderades Självstyrelselagen igen och Ålands självstyrelse utökas ytterligare
Posten Åland blev ett självständigt postverk

1994

Den 20 november genomfördes en egen folkomröstning om medlemskap i Europeiska unionen. En majoritet av ålänningarna röstade för medlemskap

1995

Blev Åland en del av Europeiska unionen. Vid inträdet i EU erkändes Ålands status som autonom region inom Finland och Åland fick ett separatavtal. Ålands undantag inom Europeiska unionen gäller dels EU-medborgarskapet, dels EU:s lagar

2002

Ersatte Euro mark som valuta på Åland

Åland turism 

Visit Åland

För mer information om Åland och min resa     åland-resa      åland-fakta

Detta var mitt första besök på Åland och jag fascinerades av den naturskönhet som finns här; alla blommor, mest gullvivor, som blommar under våren, grönskan, fågelsången, kulturarvet och friden gör Åland till ett mycket fint resmål för den som tycker om att cykla och uppskattar vacker natur.

Har Du inte utforskat Åland med hjälp av cykel skall du snarast göra detta!

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik