Israel

Israel,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Den mäktiga Masada-klippan. Israel (U)
    Den mäktiga Masada-klippan. Israel (U)

Ceasarea, Megiddo, Haifa, Akko, Kapernaum, Genesaretssjö, Tabgha, Banias, Golanhöjderna,  Nasaret, Yardenit, Beit Shean, Jerusalem, Betlehem (Palestina), Qumran, Massada och Döda Havet var några platser jag besökte i Israel och Palestina, Rainer Stalvik

Israel,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

En resa till Israel bjuder på upplevelser relaterade till historisk tid och möten till dagens komplicerade politiska situation i Mellanöstern. 

Här finns många platser som är förknippade med människans tidiga historia och forna regenter som kungarna David och Herodes. Här finns nästan alla de platser som förknippas med Jesus liv och gärningar. Därför går resan ofta i kristendomens fotspår. De grymma korstågen på medeltiden som genomfördes för att återta den förlorade staden Jerusalem har lämnat spår efter sig i form av gamla borgar och stadsbilder. Flera av Israels sevärdheter finns med på UNESCO:s lista över världsarv. 

Ett besök i Israel bjuder på historiska och arkeologiska sevärdheter och är en intressant upplevelse, på alla sätt.

På denna resa utökades antalet besökta länder / autonoma områden med Israel (110:e) och Palestina (111:e).

Under min resa besökte jag, bland annat: 

Ceasarea, Judéens forna huvudstad
Megiddo, den bibliska platsen för Armageddon (UNESCO-arv)
Haifa med Bahaitemplet och dess vackra trädgårdar (UNESCO-arv)
Akko, korsriddarnas sista fäste i det “Heliga landet” (UNESCO-arv)
Kapernaum med huset där Jesus lärjunge Petrus bodde
Genesarets sjö som spelade en viktig roll under Jesus tid
Tabgha var platsen där Jesus lär ha mättat 5 000 personer med två fiskar och 5 skivor bröd
Saligprisningarnas berg där Jesus lär ha hållit sin bergspredikan
Banias är platsen med en av Jordanflodens källflöden och gamla tempel
Golanhöjderna är gränsbergen mellan Israel och Syrien
Nasaret var hemstaden för Josef, Maria och Jesus
Yardenit är Dopplatsen där Johannes Döparen lär ha verkat
Beit Shean som kallades för Scythopolis under Romartiden
Jerusalem, den heliga staden med platser som Oljeberget, Getsemanes trädgårdar, Klippmoskén, Klagomuren, Via Dolorosa, Golgata mm mm Gamla staden är med på UNESCO:s lista över världsarv
Betlehem (Palestina), här ligger Födelsekyrkan byggd på den plats där Maria födde Jesus
Qumran, platsen där man fann Döda havsrullarna
Massada är en mäktig klippa där israelerna framgångsrikt försvarade sig mot romarna (UNESCO-arv)
Döda Havet, jordens lägsta belägna sjö (405 meter under havsnivå), bjöd på bad i världens saltaste vatten

Läs om min resa     Israel-resa

Israel historia i korthet 

Israel historia 1947 – 1999

1947

Överlät den brittiska kolonialmakten Palestinafrågan på FN och Generalförsamlingen antog resolution Nr 181 som sade att Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat. Den judiska staten skulle omfatta cirka 55 % av Palestinas landyta och den arabiska staten 44 %. Jerusalem skulle ställas under FN:s förvaltning. Judarna accepterade förslaget. Palestinierna och de arabiska staterna vägrade acceptera förslaget. Dessa föreslog i stället en ”demokratisk enhetsstat”. Resultatet blev att våldet trappades upp. Den 15 maj, 1948 gick britternas mandat i Palestina ut

1948

I april angreps den arabiska byn Deir Yassin av två judiska terrorligor, Irgun och Stern. Ett hundratal araber dödades. Effekten av massakern spelade en stor roll i den följande palestinska massflykten

Den 14 maj utropades de självständiga staten Israel av Arbetarpartiets ledare David Ben-Gurion, som blev landets förste premiärminister

Den 15 maj anfölls den nybildade staten Israel av Egypten, Transjordanien, Syrien och Irak samt av symboliska styrkor från Saudiarabien och Jemen Under det följande kriget mördades FN:s medlare, svensken Folke Bernadotte, av Stern-ligan, som bland sina medlemmar räknade den blivande regeringschefen Yitzhak Shamir

1949

Upphörde kriget med ett antal vapenstilleståndsavtal. Efter kriget uppgick Israels yta till 77 % av det före detta mandatet Palestinas yta, inklusive västra Jerusalem. Av den tilltänkta palestinska staten återstod i praktiken ingenting, sedan Västbanken hamnat under jordansk administration och Gaza under egyptisk

Kriget resulterade i att omkring 725 000 araber flydde till Västbanken, Gaza eller närliggande arabiska stater. Cirka 160 000 araber stannade i Israel. Endast Jordanien gav flyktingarna fullt medborgarskap

Den resolution som FN:s generalförsamling antog, dock ej bindande, gav de palestinska flyktingarna rätt att återvända eller få kompensation på villkor att de levde i fred med sina grannar. Israel har endast hörsammat denna några få gånger

1956

På hösten gick Israel, i hemligt samförstånd med Frankrike och Storbritannien, till angrepp mot Egypten. Israelerna tvingades dock dra sig tillbaka efter påtryckningar från USA och FN 1950-talet, slutet Bildade Yasser Arafat, Mahmoud Abbas och andra palestinier i exil rörelsen Fatah. Dess mål var att utplåna den judiska staten och därmed bereda vägen för alla palestinska flyktingar att återvända hem

1964

Tog Egyptens president Gamal Abdel Nasser initiativet till att bilda den palestinska befrielseorganisationen PLO, Palestine Liberation Organization

1967

I början av året ökade spänningen vid gränsen mellan Israel och Syrien. Egypten, som var allierat med Syrien, lät i maj trupper marschera mot gränsen till Israel. Nasser lät också blockera Aqabaviken för israelisk sjöfart

Den 5 juni gick israeliska flygvapnet till attack, i första hand mot Egypten, i vad Israel betraktade som ett försvarskrig. Israel försökte undvika krig även mot Jordanien, men förgäves. Efter sex dagar med totalt israeliskt luftherravälde var Egyptens och Jordaniens arméer krossade, och även den syriska hade åsamkats stor skada

I, det så kallade,  Sexdagarskriget, erövrade Israel Gaza och Sinaihalvön från Egypten, Västbanken och den östra, arabiska, delen av Jerusalem från Jordanien. Östra Jerusalem annekterades genast, det vill säga underställdes israelisk lagstiftning. Från Syrien ockuperades Golanhöjderna

Under hösten antog FN resolution nr 242, som blev grundläggande för alla fredssträvanden. Den kräver reträtt från ockuperade områden, och vidare respekt för och erkännande av de inblandade staternas suveränitet, territoriella integritet och oberoende samt av deras rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser

1969

För palestinierna innebar sexdagarskriget att de sista resterna av det historiska Palestina föll i israelernas händer. I flyktinglägren i Jordanien, Libanon och Syrien strömmade palestinier till rörelser som ville befria Palestina Tog gerillarörelserna med Fatah i spetsen över PLO, och Yasser Arafat blev PLO:s ledare

Från baser i Jordanien angrep PLO mål i Israel. De israeliska vedergällningsattackerna blev en påfrestning för Jordanien

1970

I ett inbördeskrig med PLO i september körde kung Hussein i praktiken ut PLO. Kriget kallades av palestinierna ”svarta september”. PLO byggde i stället upp baser i Libanon och i början av 1970-talet ägnade sig en rad av PLO:s organisationer alltmer åt terror

1973

Den 6 oktober gick Egypten och Syrien till överraskande anfall mot Israel under den judiska helgen yom kippur (försoningsdagen). Anfallet drabbade Israel hårt, som dock lyckades återta initiativet innan kriget avblåstes den 22 oktober

1974

PLO:s mål hade varit att befria hela Palestina, inklusive Israel, och att göra det med militära medel. Från detta år accepterade PLO möjligheten av självstyre i ”varje del” av Palestina som ett delmål på vägen. PLO beslutade också att befrielsen inte bara skulle ske med militära medel utan även med politiska

Arabstaterna erkände PLO som den enda lagliga representanten för det palestinska folket

PLO fick observatörsstatus i FN

1977

Med Likuds, högerblocket, valseger gick israelisk politik in i ett nytt skede, fram till dess hade alla regeringar letts av Arbetarpartiet. Likuds premiärminister Menachem Begin uppmuntrade ultranationalister att anlägga nya bosättningar på ockuperat område

1978

PLO anföll nu mål i norra Israel från Libanon. Som motåtgärd invaderade Israel tillfälligt södra Libanon Under hösten enades Israel och Egypten med hjälp av USA:s president Jimmy Carter om en ram för fred i Camp David-avtalen. Inför Israels första fredsavtal med ett arabland bildades den israeliska fredsrörelsen Fred Nu

1979

Med Camp David-avtalen som bas slöt Israel och Egypten fred, och Egypten återfick efter hand Sinai. Camp David-avtalen väckte missnöje i hela arabvärlden, och Egypten uteslöts ur Arabförbundet ända fram till 1989

1980

Proklamerade Israel Jerusalem som sin eviga och odelbara huvudstad

1981

Annekterades Golanhöjderna

1982 Invaderade Israel åter Libanon och drev ut PLO, som flyttade sitt högkvarter till Tunisien. Därmed lämnades hundratusentals palestinska flyktingar i Libanon utan skydd

I flyktinglägren Sabra och Shatila massakrerades palestinier av kristna falangister, som var allierade med Israel. Israels försvarsminister Ariel Sharon betraktades som politiskt ansvarig för massakern och fick avgå

1987

På hösten inledde stenkastande ungdomar på Västbanken ett uppror, intifadan, som pågick fram till i början av 1990-talet

1988

Avsade sig Jordaniens kung Hussein allt administrativt ansvar för Västbanken

1989

PLO:s exilparlament utropade formellt en självständig palestinsk stat, med Yasser Arafat som president. Därmed bekände man sig till en tvåstatslösning av den israelisk-palestinska konflikten

PLO erkände FN:s resolution 242 och därmed Israels rätt att existera inom säkra gränser. Vidare avsvor sig PLO rätten att använda terror. Något verkligt gensvar från Israel kom dock inte

1990

Var Israels regering handlingsförlamad i fredsfrågan och sprack. Likud bildade en ny regering under Yitzhak Shamir, med stöd av religiösa och högerextrema partier. Ariel Sharon, som nu var bostadsminister, startade ett program för att anlägga nya bosättningar på Västbanken

1991

Fredsprocessen mellan Israel och Palestinierna inleddes med en USA-stödd konferens om Mellanöstern i Madrid hösten

1992

Arbetarpartiet kom åter till makten under ledning av Yitzhak Rabin
Alla nya bosättningsprojekt stoppades, utom i östra Jerusalem
Med medlarhjälp av Norge förhandlade Rabins regering i hemlighet med PLO

1993

I september undertecknades Osloavtalet vid en högtidlig ceremoni i Washington. Avtalet var en principöverenskommelse om begränsat palestinskt självstyre på Västbanken och i Gaza. PLO erkände även formellt Israels rätt att existera inom säkra gränser, och Israel erkände för första gången PLO som det palestinska folkets representant

Osloavtalet var dock inget verkligt fredsavtal utan angav bara hur Israel och PLO skulle gå vidare med att lösa sin konflikt. Inom fem år skulle förhandlingar slutföras om Västbankens och Gazas permanenta status, om Jerusalem, bosättningarna, flyktingarna, säkerheten och gränserna. Därefter skulle FN:s resolution nummer 242 förverkligas och ockuperade områden överlämnas. Parterna var emellertid inte överens om den exakta innebörden av FN-resolutionen. Trots motstånd och sabotage från båda sidor gick fredsprocessen framåt

1994

I februari sköt en judisk bosättare ihjäl 29 palestinier i Ibrahim-moskén i Hebron. De islamistiska rörelserna Hamas och Islamiska jihad började utföra självmordsattacker mot civila israeler för att omintetgöra fredsprocessen

I oktober slöt Israel och Jordanien ett fredsavtal

1995

I november sköts den israeliske premiärministern Yitzhak Rabin till döds av en extrem religiös-nationalistisk ung jude. Mordet kom som kulmen på en lång hatkampanj från högern mot Rabins fredspolitik. Shimon Peres från Arbetarpartiet efterträdde Rabin fram till valet 1996

1996

I valkampanjen ledde Peres länge över Benjamin Netanyahu från Likud. Men våldsam terror från Hamas spred skräck bland israelerna och gynnade högern. Netanyahu vann valet med minsta möjliga marginal, och hans regering blev beroende av småpartier på högerkanten

1998

Ökat stöd till bosättarna ledde till oroligheter på Västbanken och i Gaza
I december utlystes nyval

1999

Efter en hård valkampanj vann Arbetarpartiets nye ledare Ehud Barak valet och bildade en bred koalition med Shas, Meretz och andra mindre partier. Netanyahu efterträddes som Likud-ledare av Ariel Sharon. Efter valet möttes Barak och Arafat för samtal och han drog också tillbaka Israels sista styrkor från Libanon med förhoppning om att det skulle leda till fred med Syrien

Klicka på länken för information om några händelser i Israels moderna historia

Israel historia modern 2000 – 2019 (pdf)

Israel geografi

Till ytan är det egentliga Israel, 20 770 km2, det vill säga ungefär lika stort som Ångermanland

Landet Israel ligger i Mellanöstern och har en lång kust mot Medelhavet i väster. I söder har Israel en kort kust mot Aqabaviken, som är en del av Röda havet. Under sexdagarskriget 1967 erövrade Israel östra Jerusalem samt Golanhöjderna längs gränsen till Syrien. Östra Jerusalem och Golan har annekterats, det vill säga områdena är ställda under israelisk lagstiftning. Dessutom ockuperade Israel Västbanken, västra Jordanstranden, och Gazaremsan. Israel lämnade Gaza 2005, men Gazas status är även därefter oklar. Israels gränser är omstridda

Galileen i norr är landets grönaste och vattenrikaste område. Längst i norr ligger Israels högsta berg, Meron (1 208 m ö h)

Floden Jordan rinner söderut från Libanon genom östligaste Galileen och Genesarets sjö, som är Israels främsta vattenreservoar

Galileen skiljs från Västbanken av en bördig förkastningsdal, Yisreelslätten. På Västbanken finns två bergsområden: de samariska bergen i norr och de judéiskabergen i söder. Mellan Västbanken och Medelhavet upptas Israel till stor del av kustslätter. Dessa är bördiga men blir allt torrare och sandigare ju längre söderut och ju närmare Gaza man kommer

Jordandalen skiljer Israel och Västbanken från Jordanien i öster. Floden Jordan rinner längs dalens botten och mynnar ut i Döda havet som är jordens lägst belägna sjö, drygt 400 meter under havsytan. Döda havet saknar utlopp varför nästan inga djur eller växter kan leva i dess salta, mineralrika vatten. Eftersom både Israel, Västbanken och Jordanien avleder vatten från Jordan krymper Döda havet i snabb takt. Söder om Döda havet fortsätter Jordandalens förkastningsspricka fram till Aqabaviken

Södra Israel omfattas av Negevöknen som mest är halvöken, med låga sandstenskullar och slätter

Israel huvudstad (enligt israelerna): Jerusalem, cirka 932 000 invånare
Israel huvudstad (enligt många andra): Tel Aviv, cirka 436 000 invånare

Andra större städer i Israel: Haifa med cirka 265 000 invånare, Rishon LeZyyon cirka 226 000 invånare, Ashdod cirka 209 000 invånare och Beersheba cirka 187 000 invånare

För mer information     israel-fakta

Israel klimat

Israel har i praktiken två årstider. Den regniga vinterperioden börjar i november och sträcker sig fram till i februari/Mars. Sommaren är lång, het och torr och kan sägas sträcka sig från maj till oktober. Regnet faller i norr medan det uteblir nästan helt i söder

Längs Medelhavskusten är sommaren fuktig och vintern mild. I bergen är sommaren torr och vintern sval. I Jordandalen är sommaren het och vintern behaglig. Vintertid kan snö falla i vissa bergsområden

Medeltemperatur (Celsius) 

Jerusalem           Januari / Juli      + 8 / + 23
Tel Aviv               Januari / Juli + 13 / + 26
Eilat                     Januari / Juli + 14 / +33

Genomsnittlig nederbörd (mm) 

Jerusalem           Januari / Juli     90 / 10
Tel Aviv               Januari / Juli     110 / 10
Eilat                     Januari / Juli      2 / 0

Israel befolkning 

Israel är en judisk stat och ungefär 75 % av befolkningen är judar, cirka 20 % är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948. De dominerande språken är hebreiska och arabiska

Omkring hälften av befolkningen bor på kustslätterna längs Medelhavet medan Negevöknen i söder är mycket glest befolkad

I slutet av 1800-talet började alltfler judar återinvandra till sitt historiska ursprungsland i dåvarande Palestina. Innan staten Israel utropats kom invandrarna framför allt från Östeuropa, Ryssland och Tyskland. Under kriget 1948 förföljdes judiska minoriteter i arabländer, och efter kriget kom majoriteten av de invandrande judarna från Asien och Nordafrika. Judar födda i Europa var därefter och fram till 1990-talet i minoritet i befolkningen

Efter 1967 startade en ny invandringsvåg, främst från Östeuropa men också från Västeuropa och USA. På 1970-talet kom judar från Sydamerika och på 1980-talet från Etiopien, falasherna. Sovjetunionen hindrade i stor utsträckning judiska medborgare från att utvandra, men efter sovjetväldets fall anlände över en halv miljon judar mellan 1990 och 1995 från före detta sovjetrepubliker.

Flertalet judar är antingen ashkenazer, med ursprung främst i Central- och Östeuropa, eller sefarder, som fördrevs från Spanien år 1492. Många sefarder hamnade i Främre orienten och Nordafrika och kom att kallas orientaliska judar. Den korrekta beteckningen i Israel för alla orientaliska judar från Nordafrika, Turkiet och Västasien är mizrahim

Israels araber, palestinier, cirka 1,5 miljoner, har formellt samma rättigheter som judarna. De är ättlingar till de Palestina-araber som stannade i Israel 1948. Omkring 725 000 palestinier flydde till Västbanken, Gaza eller kringliggande arabländer efter självständigheten

Officiellt kallas araberna i Israel för ”israeliska araber”. I statistiken delas de in i religiösa kategorier; muslimer, kristna och druser. Själva kallar sig en del ”israeliska palestinier” medan andra kallar sig ”israeliska araber”. Tidigare ansåg många araber utanför Israel att araber som accepterat israeliskt medborgarskap inte fick kallas palestinier. Sedan 1990-talets fredsprocess bröt samman har dock Israels araber mer än tidigare bejakat sin samhörighet med palestinierna utanför Israel, något som ansträngt förhållandet mellan dem och Israels judar. Med undantag av druserna är Israels araber i huvudsak undantagna från militärtjänst. I den israeliska politiken är de underrepresenterade, och de har lägre utbildning och lägre levnadsstandard än sina judiska landsmän. En mindre del är beduiner, ursprungligen nomadiserande herdar

I Israel finns en rad minoritetsfolk, de flesta med religiös koppling. Druserna, som talar arabiska, var från början en sekt inom shiitisk islam. Israels druser lever framför allt i norr. Golanhöjderna bebos också av druser, men Golans druser har behållit starka band med Syrien. Tjerkesserna är sunnimuslimer men inte araber. Av de från Bibeln kända samarierna, eller samariterna, lever en liten grupp kvar på Västbanken. Samarierna talar arabiska men använder ålderdomlig hebreiska i religiösa sammanhang

För mer information     israel-fakta

Israel språk

Hebreiska är Israels officiella språk. Arabiska språket har särskild ställning enligt israelisk lag, men förlorade sin status som officiellt språk i och med den nya nationalitetslagen som infördes 2018

I mer än tusen år levde hebreiskan kvar enbart som religiöst språk. I medeltidens Europa utvecklade ashkenazerna ett nytt judiskt språk, jiddisch, baserat på högtyska med hebreiska och slaviska låneord. Elva miljoner människor eller två tredjedelar av världens judar talade före andra världskriget jiddisch, men efter kriget hade antalet jiddischtalande mer än halverats. Språket talas till vardags av ultraortodoxa grupper i Israel, och det utges både tidskrifter och litteratur på jiddisch. Färre än de jiddischtalande israelerna är de som talar det gamla sefardiska språket ladino eller de marockanska judarnas arabiska blandspråk moghrabi

Hebreiskan började i slutet av 1800-talet återupplivas som talspråk, främst tack vare Eliezer Ben-Yehuda, som drev en kampanj för att judarna i Palestina skulle tala hebreiska. Hebreiskan har spelat en central roll för att skapa en israelisk identitet. Inom vetenskap och teknik har modern hebreiska många låneord från tyska eller jiddisch

Nästan en tredjedel av Israels judar förstår också arabiska, samtidigt som de flesta israeliska araber även behärskar hebreiska

För mer information     israel-fakta

Israel sociala förhållanden 

När det gäller utbildning, familjestorlek och möjligheter till försörjning finns stora skillnader inom befolkningen. Majoriteten av dem som räknas som fattiga är antingen araber eller ultraortodoxa judar. Araber som lever i Israel har ungefär tre år kortare medellivslängd än judar, vilket gäller för både kvinnor och män

Ett nationellt sjukförsäkringssystem infördes år 1995 och täcker grundläggande sjukvård för alla medborgare och permanent bosatta i Israel utom soldater, som armén sörjer för. Tandvård för vuxna och vård i utlandet ingår inte. Dessförinnan var två tredjedelar av befolkningen anslutna till fackföreningsrörelsen Histadruts sjukförsäkringssystem. Histadrut hade egna kliniker, läkarstationer och vilohem

Kvinnor pensioneras vid 57 års ålder och män vid 62

Pappaledighet infördes år 1998 och den lagstadgade, betalda, föräldraledigheten uppgår till 15 veckor. Efter förlossningen utgår en engångsersättning avsedd för inköp av det nödvändigaste till barnet

Kvinnor som söker abort måste motivera detta inför särskilda sjukhusnämnder, som ger tillstånd till nästan alla ansökningar. De kvinnor som vill slippa förhöras brukar i stället anlita illegala abortörer, oftast privatpraktiserande gynekologer

Överrabbinerna vakar över giftermål och skilsmässor, omvändelser och begravningar. Om ett par separerar utan att båda parter samtycker till skilsmässa, kan de inte gifta om sig. Om kvinnan får barn med en annan man, kommer barnet inte heller att kunna gifta sig. De religiösa domstolarna kan utdöma sanktioner mot makar som inte vill gå med på skilsmässa, till exempel reseförbud och frysning av bankkonton, och statliga organ som polisen kan hjälpa till att genomdriva besluten. 2016 meddelade justitiedepartementet att en make som inte accepterar att den andra vill skiljas ska kunna dömas till fängelsestraff

Borgerlig vigsel finns inte i israelisk lag. Däremot brukar vigslar som ingåtts utomlands godtas av myndigheterna. En följd har blivit att par reser till Cypern för att vigas. Äktenskap över religionsgränserna är ovanliga

Israel var första landet i Asien med lagar som skyddar homosexuella från att diskrimineras men det finns stora grupper som inte godtar att par av samma kön lever ihop. Det gäller judar och muslimer likaväl som kristna

De senaste årtiondena har den organiserade brottsligheten vuxit kraftigt i omfattning

Israel religion

I Israel råder full religionsfrihet även om landet beskrivs som en judisk stat, men religiösa grupper har stort inflytande även om stat och religion är separerade från varandra. En betydande andel av den judiska befolkningen är inte troende. Troende judar bekänner sig till den judiska religionen, judendomen

Hur noga man följer halakha, den religiösa lagen, varierar dock mycket. En stor del av Israels judar är inte troende men anser sig ändå som judar

Fyra femtedelar av Israels befolkning kan betecknas som judar, men synen på vem som får kalla sig jude är inte entydig. Nationalstatslagen från 2018 som definierar landet som judiskt har riktat ljuset mot att det finns flera olika definitioner. I civila domstolar tillämpas, till exempel i invandringsärenden, mer generösa regler än enligt strikt religiös lag

Nästan alla judar i Israel identifierar sig som tillhöriga en av fyra huvudgrupper; haredim (ultraortodoxa), datim (religiösa), masortim (traditionella) och hilonim (sekulära)

Av troende judar i Israel är de flesta ortodoxa. En mindre, men växande, del av befolkningen är de ultraortodoxa (haredim) som strikt följer den religiösa lagen. Bland dem finns en minoritet som inte erkänner staten Israel, eftersom Messias ännu inte anlänt

Högsta religiösa myndighet för judarna är överrabbinatet, som leds av två överrabbiner; en ashkenazisk och en sefardisk, båda är ortodoxa

Spänningarna mellan religiösa och sekulära israeler är starkast i Jerusalem

Drygt hälften av de cirka 160 000 kristna uppger att de bekänner sig till något av de katolska samfunden. Störst är Melkitiska kyrkan (grekisk-katolsk)

Bland araberna i Israel finns tre religiösa grupper; muslimer, kristna och druser. Sunnimuslimerna är den största gruppen. Druserna, vars religion uppstod som en utlöpare ur shiitisk islam, är den minsta

För mer information     israel-fakta

Israel utbildning

Den israeliska utbildningsnivån är hög, men nivån varierar stort, särskilt skolorna för arabiska elever och för ultraortodoxt judiska barn anses vara i behov av större resurser

Barn i Israel börjar i förskolan från tre års ålder. Därefter följer en obligatorisk grundskola / gymnasium mellan 5 och 17 års åldern. I den statliga grundskolan finns fyra varianter, två sekulära för hebreisk- respektive arabisktalande elever och två judiskt religiösa, varav en riktar sig till de ultraortodoxa judarna. Skolorna är separata och de har delvis olika läroplaner

I det offentliga skolsystemet är undervisningen kostnadsfri. Det finns även ultraortodoxa skolor utanför det offentliga systemet

Från början var utbildningssystemet tänkt att utjämna sociala skillnader. Dock är ashkenazer, judar av europeisk härkomst, i genomsnitt bättre utbildade än sefarderna, judar med bakgrund i Nordafrika eller Mellanöstern

Araberna har den kortaste utbildningen. Kristna araber har dock avsevärt bättre studieresultat än muslimer

De ultraortodoxa judarnas skolor lägger stor vikt vid studiet av den religiösa läran, men kritiseras för att inte förbereda eleverna för arbetsmarknadens krav

Arabiska och ultraortodoxa elever slutar skolan mycket tidigare än elever som går i andra skolor, och ofta utan att ha uppnått examen som ger rätt att studera vidare och därmed står dessa båda befolkningsgrupper längst ifrån arbetsmarknaden. Arabiska och ultraortodoxa unga gör inte heller värnplikt, viket i många fall är en väg till ett arbete

Undervisning i hebreiska är obligatorisk i alla skolor. Arabiska var tidigare frivillig för barn som inte hade språket som modersmål, men har de senaste åren införts som obligatoriskt ämne

Nästan hälften av den israeliska befolkningen är högskoleutbildad. Det finns över 60 institutioner för högre utbildning i landet. Universitet finns i Jerusalem, Haifa, Tel Aviv, Bar Ilan och Beersheba

Vuxenutbildningen är väl utvecklad, framför allt för invandrare som omedelbart efter ankomsten till Israel får intensivundervisning i hebreiska och i israeliskt samhällsliv

För mer information     israel-fakta

Israel turism

Israel har många sevärdheter att erbjuda sina besökare, både historiska sevärdheter såväl som bibliska platser, ett rikt kulturliv och medelhavsklimatet för sol- och badsemestrar

Ornitologer söker sig gärna till Israel under vårar och höstar då väldiga flyttfågelsträck passerar landet

För israelerna har turistnäringen länge varit en viktig inkomstkälla, som till viss del dock påverkas negativt av konflikter med grannländer och med palestinierna. Under 1990-talet tog Israel varje år emot omkring två miljoner besökare. Antalet mer än halverades under al-Aqsa-upproret åren närmast efter millennieskiftet. Efter detta har turismen åter ökat

År 2018 sökte sig drygt 4 100 000 besökare till landet

Go Israel

Det här blev en mycket lyckad resa! Arrangörens och guidens insatser var över förväntan goda och jag fick möjlighet att besöka många platser som har haft betydelse för den historiska utvecklingen och kristendomen i det land vi nu kallar för Israel. Dessutom var ressällskapet trevligt!

För mer information     israel-fakta

Sidan uppdaterad: 201227

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email