Polen

Polen,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Visent. Bialowiesza
    Visent. Bialowiesza

bialowiezsa, hajnowka, warszawa, swietka lipa, wigry, masuriska sjöarna, hitlers fd högkvarter varglyan, ketrzyn, gierloz och gdansk var platser jag besökte i polen, rainer stalvik

Polen,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Polen är trots närheten till Sverige ett relativt obekant semesterland för många av oss. De flesta tänker säkert på fackföreningsrörelsen Solidaritet och dess ledare Lech Walesa, påven Johannes Paulus II, judegettot i Warszawa eller koncentrationsläger när Polen nämns. För övrigt är landet kanske mer eller mindre okänt för många. Det finns få guideböcker skrivna om landet och det är förhållandevis få svenska turister som besöker Polen. Under en period var det populärt bland svenska män, av olika anledningar, att besöka landet.

Polen är ett land med en lång och brokig, ofta blodig, historia med kopplingar till den svenska historien genom kung Zygmunt III (Sigismund Vasa, son till Johan III). Många av Polens gamla städer och byar har medeltida prägel. Inom landets gränser finns flera intressanta nationalparker, bl a Bialowiesza, i östra Polen vid gränsen till Vitryssland. Här finns ett unikt orört skogsområde som ingår i UNESCO-biosfärens reservat. Till parken hör också ett reservat i vilket man försöker återställa visentbeståndet, den europeiska bisonoxen, liksom beståndet av tarpanhästar, den polska vildhästen. För ornitologer är även områdena runt de Masuriska sjöarna intressanta för sitt rika fågelliv.

Läs om resan under polen-resa

Polen historia i korthet

Polen historia, äldre (till 1988)

Spår av primitivt mänskligt liv kan spåras till mer än 30 000 år bakåt i tiden. Forskare vet dock praktiskt taget ingenting om de människor som levde då. Spåren av de första bosättningarna och av handelsvägar kan daterats till den Neolitiska perioden, 4 000 – 2 000 före Kristus. På 1 000-talet f Kr till de första århundradena e Kr invaderades området som motsvarar dagens Polen av olika stammar, Kelter, Skyter, Balter, Hunner, Germanska grupper m fl Bland dem fanns med all sannolikhet även slaverna, till vilken grupp polackerna hör.

Den förste polske härskaren som omnämns i tidiga källor är Mieszko I, som styrde ett rike vilket ungefär motsvarar dagens Polen. Han lät döpa sig år 966 och från denna tidpunkt räknar man den polska statens födelse. Invånarantalet uppgick vid denna tidpunkt till cirka 1 miljon människor. Riket hotades emellertid tidigt av sönderfall men enades i mitten av 1 000-talet.

Inre oroligheter, från slutet av 1 000-talet, ledde till många byten av kungar och en uppdelning av riket. Ett feodalsystem efterträdde den centrala kungamakten i Polen under 1200-talet.

1200 – 1500-talet

Utanför landets gränser växte hotet mot Polen, den Tyska orden och tartarernas allt starkare ställning. Allianser skapades som ökade hotet och landet angreps av tartarerna. Under 1300-talet enades Polen på nytt och under ledning av kung Kazimierz III Wielki grundades nya städer och flera befästningsverk byggdes. Landets yta utökades genom erövringar österut. Invånarantalet uppgick vid denna tidpunkt till cirka 2 miljoner. Kulturen blomstrade och universitetet i Krakow grundades år 1364, som därmed blev det ett av Europas äldsta.

Blott tio år gammal tillträdde Jadwiga tronen år 1384. Hennes äktenskap med den litauiske fursten Jagiello, som blev polsk kung under namnet Wladyslaw Jagiello lade grunden till en ny kungadynasti, jagellonerna. Äktenskapet ledde också till en union mellan Litauen och Polen. Senare resulterade denna till en gemensam polsk-litauisk stat.

Segern för de polsk-litauiska styrkorna vid medeltidens största slag vid Gruenwald (Tannenberg) i juli 1410 mot den Tyska Orden inledde en ny period i landets historia och den polska staten blev en av Europas mäktigaste.

1500-talet blev Polens “Gyllene Århundrade” då landet utvecklades på ett positivt sätt.  Städerna växte, läroanstalter inrättades, litteratur, konst och vetenskap fick framträdande roller. Många av Polens förnämsta byggnader kan dateras till denna period. Näringsliv och jordbruk utvecklades och Polen blev leverantör av jordbruks- och hantverksprodukter till andra europeiska länder.

Den jagellonska epoken avslutades när kung Zygmunt II August avled år 1572. Efter hans död beslutades  att kommande kungar skulle tillsättas genom val. Den förste kungen som valdes var Henryk Walezy, en fransk kronprins. År 1587 valdes Zygmunt III Vasa (Sigismund), son till den svenske kungen Johan III, till kung i Polen. 1596 blir Warszawa huvudstad efter Krakow. Härifrån försökte Zygmunt III styra både Sverige och Polen, vilket inte accepterades av svenskarna, som avsatte honom från den svenska tronen.

1600 – 1800-talen

Vid 1600-talets början var Polen en mäktig stat och landet var indraget i flera krig, mot såväl Ryssland som Sverige (1626-29). Man hade även en konflikt med Turkiet. Freden som slöts i Altmark gynnade de svenska intressena. När Sigismund avgick som kung 1632, efter 45 år som regent, var Polen åter inblandat i krig med Sverige, Ryssland och Turkiet i olika omgångar. Kriget mot svenskarna slutade med freden i Oliwa 1660. Detta krig efterlämnade en stor förödelse. I kriget mot turkarna 1672 förlorade Polen delar av Ukraina.

Kung August II besteg den polska tronen år 1697. Samma år blev Karl XII kung i Sverige. Efter olika konflikter bröt ett nytt krig ut mellan Polen och Sverige år 1700 vilket resulterade i en ny svensk invasion. Kung August II avsattes och ersattes av den svenske sympatisören Stansislaw Leszynski. Han tvingades bort från makten efter Karl XII:s nederlag vid Poltava. Därmed var det svenska stormaktsväldet brutet och två nya stormakter tillkom, som hade stor inverkan på polsk politik, Ryssland och Preussen. 1772 invaderades Polen av en rysk-preussisk-österrikisk arme och en 1/3 av landet ockuperades. Den nationella självkänslan växte hos polackerna under denna period. Den liberala konstitutionen som Sejmen antagit uppfattade Ryssland som ett hot 1791 och resulterade i en ny rysk invasion. Polackerna besegrades av ryssarna och landet delades ännu en gång 1795. Ryssland, Preussen och Österrike tog delar av landet och därmed existerade inte längre Polen som land. Denna ofrihet kom att vara ända fram till 1918.

Under Napoleonkrigen i början av 1800-talet blev Polen en bricka i stormaktsspelet. Oppositionen i landet resulterade i flera uppror med ödesdigra konsekvenser för polackerna.

1905- 1906

Den ryska revolutionen ledde till beväpnat arbetaruppror även i Polen. I mitten av 1906 hade denna dock slagits ned av tsarens trupper, både i Polen såväl som i Ryssland. Detta blev den tändande gnistan till oktoberrevolutionen 1917

1914 – 1918

Under första världskriget var de polska områdena ett slagfält för de tre ockupationsmakterna Tyskland, Österrike och Ryssland, som alla förlorade kriget. Detta ledde till att Polen den 11 november 1918 återfick sin självständighet. Statsöverhuvud för den nya republiken blev den före detta socialisten och ledaren för befrielsekampen, Jozef Pilsudski

1919

Genom freden i Versailles fastställdes Polens gräns i väster. Efter en folkomröstning erhöll Polen delar av Gorny Slask (Övre Schlesien), samt tillträde till Östersjön genom en landremsa som skar av Ostpreussen från det övriga Tyskland. Gdansk (Danzig) blev en fri hamnstad under delad polsk-tysk förvaltning

1920

 Den östra gränsen fastslogs först efter ett krig med den nya Sovjetstaten, som i ett fälttåg genom Polen var på väg att föra sin revolution till Tyskland. Röda armén stoppades dock av marskalk Pilsudski i ett slag vid Wisla i augusti och drevs tillbaka österut.

1921

Genom den nya författningen inrättades ett parlament med två kamrar samt allmän och lika rösträtt. De politiska partierna var små och splittrade och flera svaga minoritets- och koalitionsregeringar avlöste varandra de kommande åren

1926

Återtog Pilsudski makten i en statskupp och styrde Polen på ett auktoritärt sätt fram till sin död 1935. Trots det odemokratiska styrelsesättet fanns en tämligen fri press och oberoende fackföreningar. Även politiska partier kunde fortsätta att verka

1935     Avled statschefen Jozef Pilsudski

1939

I augusti ingick Tyskland och Sovjetunionen ett icke-angreppsavtal, den så kallade Ribbentrop-Molotov-pakten. I hemliga tillägg delades Polen, och de baltiska länderna, i tyska respektive sovjetiska intressesfärer.

Den 1 september gick Tyskland till militärt angrepp mot Polen. Två dagar senare, i enlighet med sina försvarsfördrag med Polen, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Det andra världskriget hade därmed startat

Tre veckor efter Tysklands angrepp hade den polska statens brutit samman. Den polska regeringen gick i exil, först till Frankrike och sedan till till Storbritannien. 17 dagar efter Tysklands angrepp trängde Sovjetunionens Röda armé in österifrån. Ett tysk-sovjetiskt fördrag den 28 september fullbordade Polens fjärde delning. Sovjetunionen behöll östra Polen. Över 20 000 officerare i den polska armén som hamnade i de av Röda armén besatta områden arkebuserades på order av Stalin. Västra Polen införlivades med Tyskland. Ett mindre, av tyskarna ockuperat, område i mitten kallades Generalguvernementet och förvaltades av en tysk guvernör med säte i Wawel, den kungliga borgen i Krakow

Andra Världskriget ledde till att sex miljoner polska medborgare, varav tre miljoner polska judar, miste livet i en systematisk utrotning

1944

Efter att sovjetiska trupper börjat driva ut tyskarna från Polen kunde en grupp ledande polska kommunister från sin exil i Moskva flytta till det polska staden Lublin och där installera sig som den första polska regeringen i befriat område.

I Warszawa försökte motståndsrörelsen AK, som löd under exilregeringen i London, påskynda befrielsen genom att i augusti gå till öppen aktion mot tyskarna. Warszawaupproret slogs ned, eftersom det väntade stödet från de sovjetiska trupperna som stod öster om staden uteblev

Efter Warszawa upproret i augusti började tyskarna en systematisk förstörelse av den polska huvudstaden. Det andra världskriget slutade med ett fruktansvärt facit för Polen. Stora delar av landets städer var totalt förstörda och mer änn sex miljoner människor hade mist livet, varav tre miljoner var polska judar

1945

Ryssarna tågar in i Warszawa

Vid Jalta-konferensen fastställdes landets nya gränser som resulterade i stora folkomflyttningar

Vid stormaktskonferensen i Potsdam under sommaren beslöt de allierade att de tidigare tyska områdena öster om floderna Oder och Neisse skulle ställas under polsk förvaltning. Samtidigt fastställdes den nya polsk-sovjetiska gränsen vid floden Bug. Polen fick avträda ungefär hälften av förkrigstidens territorium till Sovjetunionen

Den nya regeringen som bildades efter kriget var starkt kommunistdominerad och erkändes av såväl Sovjetunionen som av västmakterna

1947

Resultatet av de fria valen manipulerades och en ny författning antogs. Efter utrensningarna som följde drevs landet mot kommunism och utvecklades därefter enligt traditionellt socialistiskt mönster

1948

Den sovjetiska kontrollen över Polen skärptes ytterligare då kommunistledaren Wladyslaw Gomulka, som förespråkat en så kallad polsk väg till socialismen, fängslades. Samtidigt slogs kommunist- och socialistpartierna samman till Polska förenade arbetarpartiet (PZPR). Partiets ledare blev Boleslaw Bierut, tidigare agent för den sovjetiska säkerhetstjänsten

1956

Efter arbetaroroligheter i Poznan återkom Gomulka som förste partisekreterare. En period av liberalisering följde

1968

Krävde studenterna en allmän demokratisering i demonstrationer runt om i landet. Protesterna slogs ned, ett hundratal personer fängslades och tusentals intellektuella tvingades att lämna sina arbeten

Regimens propaganda, som innehöll starka antisemitiska inslag, och utrensningarna drabbade även många polacker av judisk börd som inte hade med protesterna att göra. Omkring 50 000 polska judar lämnade landet

1970

I december strejkade varvsarbetarna i Gdansk och Szczecin i protest mot kraftiga prishöjningar på livsmedel. Gomulka tvingades avgå. Han efterträddes av Edward Gierek. Den nya regimen satsade hårt på att uppnå ökad stabilitet genom att höja befolkningens levnadsstandard

1976

Efter strejker och demonstrationer mot nya prishöjningar på livsmedel i juni bildades Kommittén för arbetarnas försvar (KOR), där arbetare och intellektuella gick samman till de förföljda arbetarnas hjälp

1980

När regimen i juli åter försökte höja priserna utbröt en våg av strejker som spred sig över hela landet. Denna gång krävde arbetarna, med KOR-rådgivarnas stöd, en ny ekonomisk och social politik, ökad demokrati, rätt till fria fackföreningar och fri opinionsbildning, dock inte fria val till parlamentet

Den 31 augusti undertecknades det så kallade Gdanskavtalet, i vilket arbetarna tilläts bilda en från partiet och staten fristående fackföreningsrörelse, Solidaritet (Solidarnosc), med Lech Walesa, en elektriker på Leninvarvet i Gdansk, som dess ledare

Edward Gierek ersattes som partiledare av Stanislaw Kania

1981

General Wojciech Jaruzelski blev ny partiledare. Han hade redan från början intagit en fientlig hållning till förändringarna i Polen. Sovjetunionen utsatte landets ledning för kraftiga påtryckningar, inklusive hot om militär invasion, för att göra slut på Solidaritet. Jaruzelski, som var partichef, regeringschef och försvarsminister, förberedde i hemlighet ett militärt ingripande

Solidaritet, som vid sin första kongress i september räknade tio miljoner medlemmar, framstod allt klarare som en i grunden politisk organisation

Natten till den 13 december infördes undantagstillstånd i Polen. Jaruzelski, som ställde sig i spetsen för “Militärrådet för nationens räddning”, lät militären överta all makt i landet. Tusentals personer fängslades och all politisk och facklig verksamhet förbjöds. De ickefängslade Solidaritetsaktivisterna klarade dock att upprätthålla viss verksamhet, i underjordiska former.

1983

Undantagstillståndet upphävdes formellt i juli, men de sista politiska fångarna frigavs först i september 1986

Klicka på länken för information om några händelser i USA:s moderna historia

Polen historia modern 1989 – 2019 (pdf)

Polen flora och fauna

När inlandsisen drog sig tillbaka från landets yta för drygt 10 000 år sedan decimerades floran varför den idag inte är speciellt variationsrik, som i flera andra europeiska länder. Skogen täcker drygt 25 % av landets yta

I Polen lever ett 80-tal däggdjursarter. De större är rådjur, hjort, älg, varg, björn, vildsvin och visenter. Visenten, den europeiska buffeln, var tidigare vanlig över hela kontinenten. Idag finns det bara en liten grupp djur som lever kvar i Polen. Arten räddades genom att de var skyddade på tsarens gamla jaktmarker. Idag kan de ståtliga djuren beskådas framför allt i naturreservatet Bialowieza. Här driver man uppfödning av visenter och den polska urhästen – tarpanen

Fågellivet representeras av lite drygt 200 olika arter, allt från de vanliga gråsparvarna till mera sällsynts arter som den svarta storken. Den vita storken är fortfarande en vanlig syn på landsbygden

I Polen finns, för närvarande, 17 nationalparker som utgör cirka 0.6 % av landets yta

Flera djur-, fågel- och växtarter är hotade på grund av den regionsvisa dåliga miljön, som uppstod under kommunistperioden då miljömedvetandet var lågt

Polen geografi

Polens yta uppgår till 312 685 kvadratkilometer vilket motsvarar knappt 70 % av Sveriges yta. Sina nuvarande gränser fick Polen 1945, efter andra världskrigets slut

Polen är till största delen ett lågland, 90 % av landets yta ligger lägre än 300 meter över havet

Polen har mer än 9 000 sjöar, vilket är mer än något annat europeiskt land, med undantag av Finland. Landets största floder är Wisla,1 047 kilometer lång, och Odra (Oder). Odra utgör en del av gränsen i väster mot Tyskland. Alla Polens floder rinner ut i Östersjön

Östersjökusten, i norra delen av landet, är flack och sandig med många grunda strandsjöar. I Gdańskbukten mynnar landets största flod, Wisła (Vistula, Weichsel) som längre söder ut flyter genom några av Polens största städer, till exempel Kraków och Warszawa

I norra Polen löper ett kuperat moränlandskap i öst-västlig riktning, den Baltiska landryggen, som markerar var inlandsisens sydgräns länge låg. Här finns många sjöar såsom de Masuriska sjöarna

I östra delen av Polen, vid gränsen mot Vitryssland ligger Białowieżaskogen, ett av Europas få bevarade urskogsområden. Skogen finns med på Unescos världsarvslista

I södra Polen höjer sig landskapet gradvis mot bergen längs gränsen till Tjeckien och Slovakien. Det bördiga lössjordsområdet Śląsk, som uttalas schlonsk och på tyska Schlesien, i sydväst avgränsas i söder av bergskedjan Sudeterna. Genom Mähriska porten avskiljs Sudeterna från Karpaterna i sydöst. Till Karpaterna hör massivet Höga Tatra, där Polens högsta berg Rysy, 2 499 meter över havet, ligger

Polen huvudstad: Warszawa, cirka 1 776 000 invånare

Andra större städer i Polen: Kraków 768 000 invånare, Łódź 737 000 invånare, Wrocław 631 000 invånare

För mer information   polen-fakta

Polen klimat

Polen har fyra klart definierade årstider. Sydvästra delen av landet har något mildare vintrar än den nordöstra. I östra delen av landet råder ett kontinentalt klimat och i väster ett maritimt vilket gör den totala väderbilden något instabil

I det inre av landet, kring huvudstaden Warszawa, är vintern vanligtvis ganska kort men temperaturen sjunker ofta under noll. Sommaren brukar vara varm. Våren kan komma redan i mars och den långa hösten varar in i november

Den genomsnittliga årsnederbörden uppgår till cirka 600 mm. Huvuddelen av nederbörden faller under sommarmånaderna

Medeltemperatur (Celsius) 

Gdansk         Januari / Juli -2 / +17
Warszawa    Januari / Juli -2 / +18
Krakow         Januari / Juli -3 / +19

Genomsnittlig nederbörd (mm) 

Gdansk         Januari / Juli 34 / 65
Warszawa    Januari / Juli 30 / 70
Krakow          Januari / Juli 24 / 69

Polen befolkning

Dagens polacker antas stamma från ett par av de slaviska stammar som kom hit för flera tusen år sedan, dels från Polanerna som huvudsakligen bebodde området kring staden Gniezno. En annan betydelsefull slavisk stam var wislanerna som huvudsakligen bebodde området runt dagens Krakow. Polanerna fick sitt namn efter det slaviska ordet pole som betyder fält, vilket indikerar på den betydelse slättlandet och odling hade för denna folkstam

Befolkningens sammansättning ändrades radikalt i samband med andra världskriget. Före kriget utgjorde minoritetsgrupper närmare 30 % av befolkningen. I folkräkningen 2011 definierade sig endast några få procent av invånarna som något annat än polacker

Polackerna beräknas utgöra nästan 97 % av befolkningen. De största minoritetsfolken är ukrainare, vitryssar, schlesier och tyskar. Även små grupper av andra minoriteter lever inom landets gränser

Före andra världskriget levde omkring 3,5 miljoner judar i Polen, världens största population vid den tiden. De grymheter judarna utsattes för under kriget decimerade den judiska befolkningen mycket starkt och idag lever här endast 10 000 – 20 000 personer med judiska rötter

På grund av de nya gränserna efter andra världskriget hamnade stora delar av Polens ukrainska, vitryska och litauiska minoriteter på sovjetiskt område, som idag är delar av Ukraina, Vitryssland och Litauen. Tyskarna i de områden som kom att tillhöra Polen flydde undan Röda armén eller tvångsförflyttades västerut

Polska minoriteter finns idag i Litauen, Vitryssland, Ukraina, Tjeckien och Slovakien. Det finns även stora grupper av polacker i det före detta sovjetiska Centralasien, främst i Kazakstan, dit de deporterades på 1930-talet

Omkring 10 miljoner polacker bor utomlands efter en omfattande emigration, framför allt före och under andra världskriget. Av dem lever cirka 6,5 miljoner i USA

För mer information   polen-fakta

Polen språk 

Polska, landets officiella språk, är ett västslaviskt språk som skrivs med det latinska alfabetet vars äldsta urkunder kan dateras till 1100-talet. Fram till renässansen skrev polackerna främst på latin. Språket och alfabetet förstärker deras bild av sig själva som ett folk tillhörande väst, till skillnad från den östslaviska ryskan som skrivs med det kyrilliska alfabetet. Polskan är det näst största slaviska språket

De största minoritetsspråken i Polen är ukrainska, litauiska, vitryska och tyska

Polen sociala förhållanden

I mitten av 2010-talet låg polackernas levnadsstandard räknad i köpkraft per person på ungefär två tredjedelar av genomsnittet för invånarna inom EU som helhet

I Polen finns ett socialt försäkringssystem med bland annat sjuk- respektive föräldrapenning, barnbidrag och ett särskilt bidrag till ensamstående mödrar. Även arbetslöshetsersättning finns. År 2016 introducerade regeringen programmet ”Familjen 500 plus”. Med syftet att öka befolkningstillväxten skulle 500 zloty utbetalas varje månad för alla barn i en familj utom det förstfödda, upp till barnet fyller 18 år. I familjer med inkomster på mindre än 800 zloty skulle barnbidraget utgå även för det första barnet

All grundläggande sjukvård är gratis eller belagd med en låg avgift men kostnaderna för den offentliga sjukvårdens ökar snabbt och brottas ständigt med resursbrist. Konkurrens finns från många privatpraktiserande läkare och kliniker. Långa köer och dålig service i offentlig sjukvård gör de privata alternativen populära, även om endast de som har det bättre ställt har råd att utnyttja dem

Pensionsåldern för kvinnor är 60 år och för män 65 år. Pensionerna betalas ut direkt från statskassan och finansieras genom arbetsgivaravgifter. Yrkesgrupper som gruvarbetare, militärer, poliser och andra ”uniformerade tjänstemän” är berättigade till att gå i pension tidigare, vilket sänker polackernas faktiska genomsnittliga pensionsålder till 61 år för män och under 58 år för kvinnor

Polen har en strikt abortlagstiftning och abort är endast tillåten i tre undantagsfall, när fostret är gravt skadat eller missbildat, när moderns liv är i fara och när graviditeten skett genom våldtäkt eller incest. Att utföra eller medverka till abort kan ge upp till åtta års fängelse. Kvinnan kan dock inte åtalas

Samkönade äktenskap är inte lagliga och lagar om hatbrott som omfattar sexuell läggning finns inte

Polen religion 

Den katolska religionen är klart dominerande i Polen och katolicismen var länge en viktig del av den nationella identiteten. Den polske påven Johannes Paulus II, 1978–2005, spelade en viktig roll för kommunismens sönderfall i Östeuropa

Polackerna kristnades redan på 900-talet av katolska missionärer från Böhmen, i nuvarande Tjeckien. Under motreformationen på 1600-talet, då Gustav Vasas ättling, Zygmunt III Waza (Sigismund Vasa), satt på den polska tronen stärktes katolicismen betydlig

Under Polens delning på 1800-talet stärkte den katolska tron den nationella identiteten då landet inte längre fanns på Europas politiska karta. Kyrkan behöll också en förhållandevis stark ställning under andra världskriget samt på 1950- och 1960-talen, då kommunistpartiet flera gånger försökte bryta kyrkans makt och underkasta den statens kontroll

Under senare år har den katolska kyrkans auktoritet försvagats av olika anledningar, inte minst på grund av de sexuella övergrepp kyrkliga företrädare begått mot barn och unga

För mer information   polen-fakta

Polen utbildning

Skolväsendet i Polen har under årens lopp genomgått ett flertalförändringar för att hitta en optimal form dock utan att lyckas speciellt väl och både läroplanerna och skolsystemets uppbyggnad har kritiserats. En större förändring genomfördes år 2017 trots namninsamlingar och protester från lärarförbund och föräldraföreningar

Läsåret 2016/2017 höjdes åldern för skolstart från sex till sju år. Inför höstterminen 2017 förlängdes grundskolan från sex till åtta år samtidigt som man avskaffade systemet med en mellanskola, ett påbyggnadsstadium för elever i högstadieålder. De elever som drabbades av förändringen överfördes till grundskolan vilket resulterar i att det tar flera år att fasa ut det gamla systemet

I praktiken betyder det att man återgått till ett system som liknar det Polen hade på kommunisttiden

I det offentliga skolsystemet är undervisningen gratis. Även universitetsutbildningen är gratis för polska medborgare och EU-medborgare. Privata högskolor kan själva fatta beslut om avgifter

I Polen finns flera universitet och högre läroanstalter. Det största universitetet finns i Warszawa och den äldsta bland läroanstalterna är Jagiellońska, ett universitet i Kraków som grundades år 1364

Polska nobelpristagare:

Marie Curie, Czesław Miłosz, Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk, Lech Wałęsa

Polen turism

Polen är ett land som kan erbjuda sina besökare många olika upplevelser, helt beroende på vad man är intresserad av, fina naturupplevelser, intressanta kulturupplevelser, historiska platser, vacker arkitektur, världsarv utsedda av UNESCO, fina sandstränder, god mat, spabehandlingar, nattklubbar mm mm

Jag har besökt Polen två gånger hittills och besökt några av landets stora sevärdheter men känner att jag har mycket kvar att uppleva. Läs om mina upplevelser och få inspiration till egna upplevelser på sidan polen-resa

Under 2018 kom nästan 34 miljoner besökare till Polen 

För mer information   polen-fakta

Hittills har jag bara besökt Polen vid två tillfällen och båda resorna har gett mersmak! Att resa i Polen ger fina natur- och kulturupplevelser. Landet är väl värt att besöka.

Fler bilder från Polen     www.stalvik.com

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerCIA World FactbookBBC Weatherforcasts

Sidan uppdaterad: 2012278

Det finns många intressanta och spännande länder. 
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email